ارزیابی مدیر به پرسنل

1اطلاعات فردی شما
2ارزیابی عملکرد در چارچوب وظایف شغلی و یا انتظارات سرپرست
 • همکاران گرامی در هنگام نظرسنجی موارد زیر را در نظر داشته باشید:
  - هر صفحه مربوط به یک واحد و یا یک موضوع متفاوت است که در قسمت آغازین صفحه مشخص شده است.
  - هر نمره بیانگر سطح رضایتی به شرح زیر است:
  نمره 4 : کاملا راضی
  نمره 3 : راضی
  نمره 2 : تا حدی راضی
  نمره 1: ناراضی
  نمره 0: کاملا ناراضی
 • از حروف فارسی استفاده نمایید.
 • از حروف فارسی استفاده نمایید.